Shantala

Actor & Actress : Ashlesha Thakuar, Nihal Kodhaty
Music : Vishal Chandra Shekhar
Languages : Telugu

Songs List

1.Rise Of Shantala

2.Cheli Mohame

3.Dama Dama Dum Damarukam

4.Kaveri Nevu

5.Omkaramina